Hizmetlerimiz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Birçok oda ve borsa, üniversiteler, enerji, kimya, sanayi, inşaat, madencilik, orman ürünleri, televizyon, otomotiv, hizmet, üretim ve ticaret sektörü de dahil olmak üzere bir çok farklı alanda müşterilerimize hizmet sunmaktayız.


home_business_step_1MR

Tam Tasdik Hizmetleri

Tam tasdik hizmetlerinde işletmelerin mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini ve mevzuat yönünden taleplerin karşılanmasını sağlayarak vergi idaresi ile mükellef ilişkilerinde güveni hâkim kılmak amaçlanmaktadır.


Tam tasdik hizmeti kapsamında;
• İşletmelerin muhasebe işlem ve kanuni defter kayıtları incelenerek mali tabloların ve beyannamelerin doğruluğunun denetimi,
• İşletmelerin mali tabloları ve beyannamelerinin mevzuat hükümlerine, muhasebe prensip ve standartlarına uygunluğunun incelenmesi,
• Denetim ve incelemeler neticesinde kayıt ve mali tablolardaki uygunsuzlukların düzeltilmesinin sağlanması,
• İşletmede yapılan görüşmeler ile mevzuat bilgi eksikliğinin giderilmesi ve güncel değişiklikler hakkında bilgi verilerek hata yapılma riskinin minimize edilmesi,
• Yılsonunda Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin hazırlanma süreci ile birlikte Geçici Vergi Beyanname dönemlerinde de yapılması gereken işlemlerin noksansız ve hatasız yapılması amacıyla denetimlerin yapılması,
sağlanmaktadır.

home_business_step_2

MR

Denetim Hizmetleri

Kurumumuz Vergi Denetimi alanında faaliyet göstermekte olup, denetime ilişkin sunmakta olduğumuz bazı hizmetlerimiz aşağıda sunulmuştur.

Şirketlerin muhasebe işlem ve kanuni defter kayıtları incelenerek mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümlerine ve muhasebe standartlarına uygunluğunun denetimi,
• Şirket ana sözleşmesine, işletme politikalarına uygunluğunun incelenmesi ve yönetime sunulmak üzere rapor hazırlanmasına yönelik uygunluk denetimi yapılması,
• Karar alma mekanizmasına alacağı kararlarda rehber olacak örgüt faaliyet verimliliği ve etkinliğinin denetimi,
• Şirket devir işlemlerinde finansal risklerin belirlenmesine yönelik denetimin yapılması,
• İşletmedeki hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasına ilişkin denetim yapılması,
• Yönetimin isteği doğrultusunda gerekli hallerde özel amaçlı denetim yapılması.

home_business_step_3

MR

KDV İadesi Tasdik ve Danışmanlık Hizmetleri

KDV iadesi işlemi indirimli orana tabi ya da KDV’den istisna edilmiş olan teslim ve hizmetler sunan mükelleflerin yüklendikleri KDV’nin hesapladıkları KDV tutarını aşması durumunda indirim yoluyla giderilemeyen ödenen KDV’nin Maliye Bakanlığı’nın belirlediği esaslar uyarınca nakden ya da mahsuben iade alınmasıdır.
KDV iadesi tasdik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

• İadesi istenilecek KDV tutarlarının mevzuat ve muhasebe kayıtları kapsamında doğruluğunun kontrol edilmesi.
• Buna göre KDV beyannamelerinde gerekli düzeltmelerin yaptırılması,
• Hizmet verilen kuruluşun hesap ve işlemleri incelenerek kuruluşun mal ve hizmet almış olduğu firmalar ve bunların alt firmaları üzerinde incelemeler yapılması, bu incelemelerin sonucunun karşıt incelemeler ve bilgi isteme yazıları ile belgelenmesi,
• KDV İade Tasdik Raporu’nun hazırlanması,
• KDV İade Tasdik Raporu’nun Vergi Dairesi’ne tesliminden iadenin alınmasına kadar olan süreçte firmaya destek verilmesi, Vergi İdaresi ile olan ilişkilerin yürütülmesi ve gerektiğinde Vergi Dairesi’nin ziyaret edilmesi.

home_business_step_3

MR

Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Gerçek kişiler ile işletmelerin vergi konusundaki uygulamaları ile genel stratejilerini ortak noktada buluşturduğumuz vergi danışmanlık hizmetlerimiz ile müşterilerimizin karar alma süreçlerini desteklemekteyiz.

Bu hizmetlerimiz kapsamında:
• Yerel mevzuat ve çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları göz önünde bulundurularak yerel ve uluslararası boyutta vergi planlaması:
       > Gerçek kişiler ile işletmelerin vergi yüklerinin düşürülmesi,
       > Müşterilerimizin uzun vadeli performanslarının iyileştirilmesi,
       > Varlık alım ve satım ile diğer işlemlerin vergi perspektifinden değerlendirilmesi ve ilgili vergi yükünün düşürülmesi,
• Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin vergisel açıdan değerlendirilmesi:
       > İşletmelerin gelecekteki performanslarını etkileyecek alternatiflerin risk ve getiri açısından değerlendirilerek müşterilerimizin optimal kararları almalarına yardımcı olunması,
       > Satış öncesi vergi pozisyonunun değerlendirilmesi, finansal tablo ve sözleşmelerin incelenmesi yoluyla vergisel avantaj ve risklerin ortaya konulması,
       > Birleşme & Satın Alma sonrasında ise vergi stratejilerinin oluşturulup uygulanması, vergi mevzuatıyla uyumlaştırma, muhasebe uygulamalarının revize edilmesi gibi uzun vadeli bir yaklaşımla işletmenin hedeflerine ulaştırılması,
• Mevzuatımızda dağınık bir şekilde yer alan vergi teşvikleri konusunda müşterilerimizin bilgilendirilmesi, müşterilerimizin teşvikler karşısındaki konumlarının değerlendirilip kendilerine en uygun teşvik fırsatlarının belirlenmesi, başvuru, uygulama ve olası uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık verilmesi,
• Uluslararası faaliyetleri bulunan müşterilerimizin diğer ülke mevzuatları hakkında bilgilendirilmesi,
• Müşterilerimizin yerel ve uluslararası vergisel pozisyonunun değerlendirilmesi sonucunda vergi risklerinin tespiti ve faydalanabilecekleri vergisel fırsatların ortaya konulması gibi hizmetler sunulmaktadır.

home_business_step_3

MR

Vergi Uyuşmazlıkları Hizmetleri

Mükellef ile Vergi İdaresi arasında vergilerin çeşitlenmesi ve vergi mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle; vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uygulamaları dolayısıyla vergi uyuşmazlıkları ortaya çıkabilmektedir. Uyuşmazlıkların çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Vergi uyuşmazlıkları alanında vermiş olduğumuz başlıca hizmetler aşağıda yer almaktadır:

• Vergi mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmesi ve mükelleflerle bilgi paylaşımı yapılması ile oluşabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi veya minimize edilmesi,
• Vergi incelemeleri ve uzlaşmaya ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Vergi incelemeleri sürecinde İdare tarafından istenen bilgi ve belgelerin hazırlanmasına refakat edilmesi,
• Özelge başvurusu esnasında gerekli desteğin sağlanması,
• Uyuşmazlık halinde İdare ile işlemlerin daha hızlı ve olumlu sonuçlandırılması adına çalışma yürütülmesi